<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> LES China
 
      www.lesi.org
      www.ccpit-patent.com.cn
      www.chinantd.com
      patent1.cn
 
 

Board of Directors of LES China

 

PRESIDENT
 Zhongqi ZHOU
  
VICE-PRESIDENT
 Qingjian SHAN  Hao MA  Guoping LI Christopher SHAOWEI
 Xiangling ZENG      
  
CHIEF COUNSELOR
 Ningling WANG      
  
SECRETARY
 Aimin HUO
  
BOARD MEMBERS
 Ping YU Jianlong YU Hong LUO Ningling WANG
 Fushan LI Hao MA Yong LI Yanling XU
 Zhongqi ZHOU Guoping LV Hongqi AN Xiunan JIN
 Qingjiang SHAN Bonan LIN Changbo CHEN Xianying LOU
 Wei CHENG Christopher SHAOWEI Xiaolin DANG Yinong TENG
 Xiaoli GU
  
INTERNATIONAL DELEGATES
 Yvonne CHUA(Hong Kong) Christopher SHAOWEI
 Aimin HUO

 

 

 

Home